Stacks Image 13
Stacks Image 161

Proposta d’Activitat innovació

Metodologia de casos amb recursos web i eines 2.0

Utilitzant la guía de projecte de millora presentada per S. Rodriguez en el master de novell estableixo les diferents parts del meu projecte de millora.

Punt de partida

4 fases del projecte de millora segons: l'espiral de la racionalidad:

Per què Millorar?

En el grau d’infermeria impartim docència en grups grans de 100-120 alumnes en 4 línies i en 2 campus físics diferents a partir d’ara ( el segon campus inaugurat a partir del curs 2014-15). L'adaptació de Bolognia en grups grans comporta unes importants limitacions, tot i així en el grau d’infermeria s’ha treballat per introduir ,i millorar les ja utilitzades, metodologies actives aprenentatge.

En el grau d’infermeria la utilització de casos no és una innovació. Ja fa temps que s’utilitzen però ens trobem que els casos plantejats moltes vegades són interpretats “teòricament segons la malaltia” pels alumnes de forma correcta, amb resolucions de llibre. El problema és que el rol infermer cal que tingui en compte al pacient d'una forma holística com un tot, com un ser individual. Aquest és una de les limitacions que es presenten en el treball en l’aula que en el primer torn de pràctiques els alumnes es troben i senyalen tutor i alumnes que no es troben preparats.

El camp del consell alimentari dins de l’actual grau d’infermeria no existeix com a assignatura pròpia està introduïda dintre del currículum en mòduls en diferents assignatures obligatòries i optatives en 1er i 2on, tot i així la docència d'aquests mòduls es du a terme per un equip docent (Equip que compleix totes les dimensions que comporta i hem treballat al taller de màster amb J.Blasco i R. Sayos) que donar continuïtat i consistència aquest camp temàtic.

Presento una de les diferents activitats que hem projectat per una de les assignatures i que utilitzaré com PROPOSTA D’ACTIVITAT D’INNOVACIÓ. L’activitat dissenyada es basa en una proposta “d’aula invertida” amb la utilització de la metodologia de casos amb recursos web i eines 2.0


Com s’identifica el problema?

Cal realitzar una avaluació prèvia per tal de determinar quins aspectes cal millorar per a orientar el projecte d’innovació a les necessitats observades. El problema s’ha detectat mitjançant:

 • el DAFO realitzat sobre el pla docent que es presenta a la carpeta.
 • enquestes d’opinió als alumnes
 • reunions -discussió entre els docents que imparteixen l’assignatura.


Que va sorgir de l’avaluació de la situació?

Estudi dels alumnes: alumnes de 2on primer semestre, en un semestre on comencen a realitzar les primeres estances clíniques (pràctiques) classes + pràctiques tenen un horari atapeït.

 • No es preparen les classes.
 • El format llegit és per ells més dificultós que la informació presentada audiovisual.
 • Tenen dificultats per quedar. No coincideixen en horaris
 • Les actituds presentades en les pràctiques és un dels punts avaluats més baixos en les primeres pràctiques. Els casos, enfront de les estades clíniques no es consideren “reals” els alumnes no presenten actituds d’empatia o de personalització
 • Treballen en grup, però en equip? (no s’avalua per tant no tenim cap evidència de si ho fan o no)

Com es determinarà la pertinença/ adequació de la millora?
show
Problemes
Finalitat del projecte
Acció proposada
Avaluació
show
Alumnes no treballen el material proposat com treball previ a classe
Incentivar el treball autònom de materials que proposem com a treball previ sobre els casos posteriors a l’aula.
Plantejar un treball individual a l’aula virtual avaluat com a activitat prèvia el treball de casos.
Qüestionari
Moodle
show
 • En els seminaris es treballen els aspectes més tècnics de càlculs i creació de dietes sobre dades clíniques i models teòrics, però son casos de “llibre”. Els valors i actitud no sempre queden reflexats en l’actuació.
 • Els seminaris son corregits pels professors de l’assignatura. La part numèrica queda clara, però les apreciacions del cas i les actituds no queda clar com es valoren. No existeix una rúbrica on l’alumne pugui saber els mínims demanats.
 • Proposar casos , més propers, personalitzats amb mitjans audiovisuals per apropar-los a la realitat i simular competències professionals
 • Creació de una rubrica per la correcció de casos on es tenen en compte aspectes actitudinals
 • Vídeos on es personalitzen els casos
 • Rubrica per la correcció dels casos on empatia i el pacte de tractament amb el pacient està present
Avaluació rubrica.

 • Per part del docent
 • Entre iguals

Utilització socrative
show
En l’actualitat l’avaluació proposada nomes es valoren continguts i es marquen els mínims necessaris per superar l’avaluació en les proves escrites de coneixements. Tot i que marquem la competència transversal de treball en grup no s’avalua directament
Avaluar la competència transversal de treball en equip
Amb la proposta es crea una activitat amb la que es pugui facilitar aprenentatge i l’avaluació de les competències i no només el objectius d’aprenentatge referits a conceptes a traves de la Rubrica de treball en equip ( serveix com a eina aprenentatge l’alumne sap que li demanem/entenem per treball en equip i com avaluació de la competència)
Rubrica treball en Equip
Pertinència de la Innovació

Reflexió sobre creences i opinions

Creu que pot aportar alguna cosa significativa en el seu projecte?

Com a especialista en nutrició puc aportar l'extra necessari al tema la narrativa del cas i l’aport tecnològic. La utilització de les eines 2.0 ens aproparà als nostres alumnes natius digitals i ens permetrà adaptar-nos a grups grans.

Considera que el projecte li exigirà una significativa dedicació i esforç?

No forma part de les activitats realitzades dins del Moodle de l’assignatura i com a millora de les activitats de seminaris

Desitja escometre un projecte que serveixi per millorar la qualitat de l'aprenentatge de l'alumnat? o Creu que la qualitat del seu projecte pot ser una base important per a un resultat positiu?

Com és una part d’una assignatura amb un pes relatiu en la ponderació cal aportar un extra per tal d’aconseguir interès sobre aquesta part de la matèria així com la consolidació de coneixements que els alumnes no consideren fonamentals

En quin nivell d'importància el projecte pot contribuir al canvi en el context pròxim?

Actualment la part de nutrició i alimentació no té assignatura pròpia la creació d’un context on es presenti aquest tema com indispensable pel tractament infermer pot contribuir a ajudar en la pròxima revisió del grau la creació d’assignatura pròpia.
Hipòtesis Explicativa

La proposta aplicar un seminari on es potencia el treball autònom i treball en grup, es treballin la resolució de casos amb la idea d’exercitar la part pràctica, no només amb models teòrics sinó amb casos reals amb les limitacions que suposen l’adaptació i reflexió sobre els procediments-habilitats necessaris per assolir les competències proposades. A més, en els casos reals, la implantació implica tenir en compte valors-actituds necessaris per proposar-li a l’usuari.

 • Resolució de forma individual problema convergent ( campus virtual)
 • Resolució problema divergent en grup (seminari presencial)

Argumentació:

El treball d’aula inversa, base teòrica en la qual es basa aquesta metodologia, ha demostrat la incentivació de l’aprenentatge actiu per part de l’estudiant des de la visió constructivista. Entre els resultats d’investigació, encara actuals, es cita com a text fonamental del model el llibre:

‘Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day’(Bergmann i Sams, 2012); i els artículs ‘Gathering Evidence that Flipping the Classroom can Enhance Learning Outcomes’(Walsh,2013b)i ‘Measured Results Demonstrate Enhanced Lear-ning Outcomes in the Flipped Classroom’ (Szoka, 2013).

Tots aquests recullen evidència empírica sobre el potencial del model de ‘flipped classroom’ per millorar tant la motivació, com el rendiment dels estudiants, en educació secundària i en educació universitària.
Així traspassant el paper actiu durant la classe als alumnes en forma de treball en equip s’incentiva:

 • Els mateixos companys són els que valoren la implicació dels membres i reforcen la preparació prèvia del material.
 • Permet un espai de debat per treballar el pacte i l’empatia amb el pacient. Els vídeos ajuden a l’apropament al cas. Conèixer la rúbrica d’avaluació aporta importància sobre l'aspecte i el defineix
 • Es valora la competència transversal de treball en equip

La tècnica d'estudi de casos és utilitzat com a mètode docent, té el gran avantatge que s'adapta perfectament a l’ensenyament de la dietètica les millores proposades web 2.0 poden ajudar a la creació aportant un plus.

Dins de la proposta de fer casos més propers, “Les narracions” presentades com a estudi de cas, dins de la perspectiva didàctica, han de complir una sèrie de condicions entre les quals destaquen les proposades per Mucchielli (1970):

Autenticitat: Ser una situació concreta, basada en la realitat.

Urgència de la situació: Ser una situació problemàtica que provoca un diagnòstic o una decisió

Orientació pedagògica: Ser una situació que pot proporcionar informació i formació en un domini del coneixement o de l'acció.

Totalitat: Ser una situació "total"; és a dir que inclou tota la informació necessària
i tots els fets disponibles.

És per això, que la utilització d’audiovisual realitzats pels docents de l’assignatura especialistes en el tema, aporta aquestes condicions
Fitxa resum de l’Activitat
show
Titulació o Grau
Grau en infermeria
show
Assignatura
Infermeria Clínica I (Dietètica)
show
Estratègia Escollida
Estudi de cas clínic (híbrid)
show
Competències a desenvolupar
 • Anàlisi
 • Reflexió
 • Treball en grup
show
Objectiu de l’Estratègia
Treball individual:

 • Desenvolupar el treball autònom.
 • Efectuar una anàlisi del cas assumint el paper de prenedor de decisions ( rol infermer), plantejar alternatives de solució (dieta) al problema que descriu.

Discussió en grups:

A. Respecte al Cas:

 • Intercanviar coneixements i experiències que tenen cada membre del grup.
 • Compartir informació
 • Reflexionar sobre les prioritats enfront del cas.
 • Formular un pla d’acció. 

B. Respecte al Mètode:

 • Desenvolupar capacitat de comunicació i la capacitat de treball en equip. 

Sessió plenària:

 • Efectuar una anàlisi constructiva del cas a partir de les aportacions grupals dels estudiants i el materia dissenyat ,que permeti sota l'orientació del professor aclarir conceptes, consolidar posicions i obtenir conclusions.
show
Tema on es durà a terme
Infermeria Clínica I (Dietètica)
show
Temps que s’empraria
Exercici previ online: (40’)

 • Estudi de historia clínica-dieta 30’
 • Contestació qüestionari online 10’

Exercici presencial: (1.30’+1,30’)

 • Discussió en grup + preparació díptic
 • Posada en comú (valoració entre parells i discussió)
show
Material o recursos a emprar
 • Campus virtual: Qüestionari- Materials de consulta
 • Materials exposició: (Powerpoint, prezi, QR....): presentació en comú dels resultats
 • Avaluació: Qüestionari, taula-rúbrica
 • Docents: 2 professors
 • 2 Aules
show
Nombre d’alumnes
1 grup de 100 alumnes: (50+50)
treball individual i grupal dividits en grups de 6
Descripció de l’estratègia escollida

Estudi de cas en un grup gran (100 alumnes dividits en 2), dintre del quadre Piqué, Forés (en premsa) es treballen diferents quadrants (1a fase: 28,16, 2a fase: 8,20,25)
Dividit en 2 parts: treball individual, treball grupal.

Utilitzant el format de classe invertida la funció del professors es la guia i resolució de dubtes, son els alumnes els que busquen la informació i elaboren la hipòtesis de solució en grup.
Suposa 3 activitats: estudi previ- creació de material- presentació conclusió cas
Disseny

SEMINARI EN 2 FASES

Primera part: Seminari virtual

PRESENTACIÓ DEL CAS

Historia clínica del pacient. Recordatori dietètic 24h (diferent per cada grup)
Dies abans de l’exercici el alumnes tenen a la seva disposició es cas clínic i recordatori 24h de dieta.


ACTIVITAT-1

Mitjançant l’eina de qüestionari online omplir qüestionari moodle relacionat amb aspectes com:

 • Objectiu de la dieta
 • Prioritats de tractament
 • Comptabilització de racions

AUTOAVALUACIÓ-FEEDBACK

Tots els alumnes prèviament a la sessió grupal reben fedback i qualificació
El dia previst ( 2 dies abans de la classe presencial) els alumnes completen el qüestionari online ( preguntes basades en la historia clínica i dieta)

Segona part: Seminari Presencial

SEMINARI PRESENCIAL EN GRUP

En grups de 6 es posa en comú el treball individual: objectius, prioritats i es proposa alimentació. Mitjançant realitat augmentada, Sobre la història de paper (historia clínica) els alumnes tenen la possibilitat de veure un vídeo on presentem un “pacient “ que explica la seva alimentació-situació. Utilitzem RA o QR .

RA : Sistema de realitat augmentada d’identificació d’imatges tipus AURASMA aquí teniu un vídeos per fer-se una idea del sistema:
QR: Codis on es vincula el link amb el video


ACTIVITAT-2

Resolució del cas. Crear un tríptic o material escrit màxim d’un full amb les indicacions que cal que segueixi l’usuari. Es pot utilitzar CODI QR/BIDI, per posar links on trobar mes informació ( guies, protocols o consens existent sobre el tema Bibliografia de referencia)

 • 3 objectius-prioritats
 • Indicacions d’aliments-horaris
 • Exemple d’un menú

AVALUACIÓ TREBALL DE GRUP

Treball en grup- segons rubrica el mateixos components del grup valoren la seva dinàmica de grup i la de la resta de membres del grup.( autoavaluació-entre iguals)
AVALUACIÓ CAS

-Segons rubrica amb les indicacions que cal que compleixi la explicació de la resolució de cas tenint en compte destreses i actituds.
Sobre la proposta que han plantejat a la dieta, es demana la resolució tenint en compte les normes plantejades ( prioritats, indicacions, exemple menú)

ACTIVITAT-3

Presentació resolució del cas per grup en format díptic per entregar al pacient.
Defensen davant a tot el grup el material realitzat com ho farien al usuari

 • tipus de llenguatge adequat per comunicar la informació al pacient
 • disseny díptic
 • concreció de la informació


AVALUACIÓ PRESENTACIÓ

-Segons rubrica amb les indicacions que cal que compleixi el díptic de la resolució. La avaluació per part de la resta de grups i docents es realitza per Socrative al finalitzar la presentació
Avaluació dels resultatsREFLEXIONS

En la nostra matèria la utilització de casos és habitual. Però les petites innovacions realitzades han permès aconseguir assoliments:

 • El fet de realitzar els càlculs i treball previ a permès aprofitar el temps a l’aula per realitzar el treball de grup. Els alumnes no han tingut tants problemes com en altres vegades per finalitzar el treball proposat.
 • Que l’entrega hagi de ser en forma de díptic, amb un llenguatge adaptat al pacient, ajuda a aprofundir, empatitzar amb el subjecte i la personalització. Tot i que algun grup ha centrat el seu esforç en què sigui “visual” i no en la informació a proporcionar.
 • Encara ens trobem amb dificultats per l’avaluació del treball en grup. El qüestionari utilitzat per valorar el treball en equip forma part d’un projecte d’innovació del grup GEOTEIC i es vol utilitzar en tots els cursos també amb aspectes formatius. La utilització de vàries vegades de l’eina, també ajudarà a què els alumnes aprenguin quins aspectes cal tenir en compte per realitzar treball en equip no només en grup.(Sabater 2011)
 • La sessió de presentació final permet que tots els grups tinguin un feedback immediat i acabar de deixar clar dubtes i concloure.
 • La utilització de Socrative en activitats no avaluatives durant la classe ha permès la utilització com avaluació dinàmica amb molt bona acceptació.
 • La utilització d'eines web 2.0 (TIC) augmenta l’interès dels alumnes ( natius digitals per la recollida d'informació i realització del treball proposat així com estableix Mueller, Wood, Willoughby, Ross& Specht, 2008 són considerades eines innovadores i motivadores per els estudiants, ja que captan la seva atenció i fomenten l’activitat en l’aula (Watts & Lloyd, 2004).
 • Les qualificacions dels alumnes en el seminari han tingut una correlació directa amb les qualificacions obtingudes a examen tipus text realitzat al final del quadrimestre. Altres anys les notes obtingudes al seminari i estaven sobrevalorades.

Hi ha aspectes que al dur a terme aquesta experiència hem de variar i millorar:

 • Les aules utilitzades per realitzar la sessió presencial per la seva “arquitectura” no són la millor opció, utilitzar aules amb cadires lliures pot ser una opció que millorin el treball dels grups o la utilització de l’aula informàtica per què a la vegada es pugui buscar informació o realitzar el disseny.
 • La sessió de les presentacions, caldria aconseguir més participació per part dels grups. Es demanava la rèplica de cada grup a través d’un representant en veu alta davant de tot el grup, a més a més de la rubrica, i ha sigut complica, en alguns casos, la participació a classe. Una proposta podria ser que cadascun dels grups escrivissin a la pissarra aquells aspectes a senyalar per facilitar que surtin totes les idees i poder realitzar una conclusió més enriquidora.
 • Cal anar augmentant el nombre de casos per tractar situacions més variades. Ens marquem afegir 2 casos nous el pròxim curs.
 • Els casos realitzats és platejar ser publicats per ser utilitzats per altres escoles i professionals de l’alimentació en format webquest
Bibliografia

Mucchielli, R. (1970): La dinámica de los grupos. Madrid. Ibérica Europea de Ediciones

Mueller, J.; Wood, E.; Willoughby, T; Ross, C. & Specht, J. (2008). Identifying discriminating variables between teachers who fully integrate computers and teachers with limited integration. En: Computers & Education, 51(4), págs. 1523-1537

Sabater P; Amador J A; Honrubia M; Isla MP; López Matheu C; Lluch MT; Olivé MC; Pardo A; Puig M; Rigol A; Rozas MR; Sánchez Zaplana I; Valls R (2011) Rubrica treball en equip. Competència transversal (CT) en el Grau d'Infermeria. http:// diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/21062 (Publicat 9 desembre 2011).

Watts, M. & Lloyd, C. (2004). The use of innovative ICT in the active pursuit of literacy. En: Journal of Computer Assisted Learning, 20
(1), págs. 50-58
Màster de Professors Novells ICE 2013
Elena Maestre González
emaestre@ub.edu